Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka
Część Druga : Cykl materii

40

Inne zjawiska geologiczne

(1) Dziś każdy powinien wiedzieć, że materia jest rzeczą samą w sobie, esencją, i że jedynie ta esencja tworzy przestrzeń i powoduje elektromagnetyczną aktywność, dzięki której ciała powstają i rozkładają się nieustannie. A esencja to wszechświat. A wszechświat to przestrzeń i galaktyki.

(2) Wiedząc o tym, wszystko staje się dostępne dla rozumu ludzkiego. Wówczas, stopniowo, zdaje on sobie sprawę, że ogród ziemski był przyrządzony poprzez ery, aby człowiek został stworzony w sprzyjającym czasie, ponieważ każda rzecz wiedzie do tej egzystencji. Dlatego też, mając za źródło aktywność elektromagnetyczną, ciała niebieskie wraz z istotami mają razem wspólną historię, która jest całkowicie pokazana poprzez spiralę drogi życia.

(3) Wiemy, że ciała, z których składa się skorupa ziemska aż do jądra, utworzyły się w różnorodności poprzez rozwój Ziemi i jej zmiennych temperatur. Co jest wystarczające dla ludzkiej wiedzy, zwłaszcza że wspaniała złożoność składu tych ciał, jak i również ich rozwój i współoddziaływanie, nie są dostępne dla ludzkiego rozumu. Dotyczy to rzeczywiście części nauki Twórcy, do której żadna istota nie ma dostępu.

Elektrowulkanizm

(4) Dla nas jest lepiej zająć się prostymi i dodatkowymi zjawiskami elektromagnetycznej aktywności. Wulkany, które właśnie badaliśmy, również zawdzięczamy tej aktywności. W skali Ziemi, ich kominy, które łączą jądro z powierzchnią, są porównywalne do małych dziurek w szpilce. W związku z tym, nie trzeba przesadzać z ich znaczeniem. Jednakże, należy zauważyć, że gdy te kominy są całkowicie wypełnione magmą, łączą one potężne wewnętrzne siły elektromagnetyczne z zewnętrznymi siłami elektromagnetycznymi i powodują niektóre zjawiska.

(5) Rzeczywiście, ze względu na siły elektromagnetyczne, które przebiegają na powierzchni żelaznego jądra, jądro to mieszające się z magmą sprawia, że ta ostatnia staje się bardziej lub mniej przewodząca dla sił elektrycznych. Zatem rozumiemy, że zgromadzona lawa wokół jakiegoś wulkanu tworzy złoże także przewodzące. Nie ma więc przerwania w elektrycznej ciągłości między skrzepłą magmą na powierzchni, magmą płynną zawartą w kominie, i magmą leżącą wokół jądra. Oto dlaczego, panuje intensywna elektromagnetyczna aktywność wokół wulkanu, zwłaszcza jeśli ten jest w fazie erupcji ; aktywność, która może zbaczać igłę kompasu, lub jeszcze spowodować błyskawice w ciepłych gazach i pyłach wznoszących się nad wulkanem.

(6) W chwili gdy jest erupcja, są one zwykle śledzone przez lawę, która łączy siły wewnętrzne i siły zewnętrzne. Powoduje to prawdopodobnie miejsce wewnętrznego wyładowania komory, która wypełnia się lawą i wywołuje trzask wewnętrznego grzmotu wnętrzności wulkanu ; grzmot, który choć wyciszony, usłyszeć można na zewnątrz.

Aspekt elektrowulkanizmu
56 - Aspekt elektrowulkanizmu

(7) Oto oba możliwe aspekty wulkanu, których komin nie byłby w ogóle podzielony w rozmiarze wysokości. Widzimy, że jeśli kanał jest zablokowany, gazy będą ponownie gromadziły się w górnej lub dolnej komorze i w kanale, jak jest to pokazane na rysunku po prawej stronie. Lecz jeśli zablokowany otwór wulkanu jest porowaty i pozwala wydostać się gazom, które tworzą fumarole, magma będzie wtedy w stanie wznieść się powoli i pojawić na różnych wysokościach, jak jest to pokazane na rysunku po lewej stronie. W ten sposób magma zbliża się do zewnętrznej masy i zwiększa elektromagnetyczną aktywność.

Przypływy

(8) Teraz wiemy, że oprócz swojej masy, Ziemia zawiera magnetosferę, linie siły wraz z pierścieniami, i że jest stale pod wpływem sił słonecznych, które składają się z tych samych elementów. Siły Słońca, siły Księżyca, które dołączają się do tych z Ziemi, mają bezpośredni wpływ na ciała, a zwłaszcza na ciecz, która przekształca się w ruch w danych okolicznościach. Mówimy tu o codziennych ruchach morza (przypływy), które, choćby nie wydaje się to nam, również występują w atmosferze. Chodzi tu o kompleksowe zjawiska do określenia, tak liczne i powiązane są tu dotyczące ich siły. Lecz, aby uchwycić tu sedno sprawy, uprośćmy wyjaśnienia zjawisk.

(9) Nie popełniając błędu, możemy stwierdzić, że siła dośrodkowa wywierana przez słoneczną magnetosferę ma tendencję do porywania wody po stronie Ziemi gdzie jest widno, podczas gdy siła odśrodkowa wytwarzana przez jego podmuch ma tendencję, wręcz przeciwnie, do pchania jej po stronie gdzie jest noc. Możemy wtedy sobie wyobrazić, że woda w ten sposób uciskana, stanowiłaby dwa małe wałki (lub wzgórki) na linii, gdzie dzień i noc się spotykają, i że w zależności od jego położenia, Księżyc ma tendencję do podkreślenia lub złagodzenia ich, jak pokazane :

Zjawisko pływowe
57 - Zjawisko pływowe

(10) Ziemia jest tutaj reprezentowana dniem i nocą, wraz z małymi wzgórkami wody, które stworzone byłyby w ten sposób wokół całej Ziemi. Rysunek (A) pokazuje nam Ziemię, która zmaga się z siłami dośrodkowymi i siłami odśrodkowymi Słońca mającymi tendencję do gromadzenia się wód. Lecz, tłumaczone było już, że czerpiąc częściowo swoją magnetosferę w tej od Ziemi, Księżyc zmniejsza ciężar wszystkich ciał na Ziemi podczas jego przejścia. Co może jedynie zwiększyć tworzenie się tych wzgórków jeśli znajduje się on na wprost nich, lub wręcz przeciwnie złagodzić je trochę jeśli jest on oddalony. Z tych oczywistych powodów możemy zaobserwować codzienne ruchy morza.

(11) Zgodnie z tym schematem, chętnie przyznajemy, że w chwili gdy Księżyc znajduje się w położeniach zgodnie z figurą (B), przeciwstawia on siłę odśrodkową Słońca sile dośrodkowej Słońca. W ten sposób ustawiony, nie może jak tylko złagodzić zmiany poziomu morza. Aby udoskonalić jeszcze bardziej wyjaśnienie, trzeba wprowadzić do tych wzrostów i obniżeń wody fakt, że Ziemia przesuwa te płynne masy dzięki wodnym prądom. Właśnie dlatego, przypływy morza wydają się jako złożone zjawiska. Jednak, sposób w jaki siły elektromagnetyczne objawiają się, nie pozwalają twierdzić, że ruchy morza są zjawiskami odległymi temu co tutaj opisane.

Inne zjawiska i postacie materii

(12) Niezależnie od tego co powyżej, często się słyszy, że OTOCZAKI są wynikiem przepływu wody po kamieniach. Nie jest to całkowicie prawdą, ponieważ ich zaokrąglony kształt nie jest wynikiem kontaktu z wodą. Nie, to co je w ten sposób zużywa to piasek, który prąd wodny przenosi, lub jeszcze siła tego prądu, która je toczy, jak to również obserwujemy na brzegu morza, gdzie tym razem akcja fal powoduje ich ruchy i zużycie. A co do dużych otoczaków, które znajdujemy w dolinach, były to zazwyczaj duże kamienie, najczęściej oderwane ze skalistego terenu, po którym poruszały się lodowce, lub skutkiem porywczych potoków na początku ery mezozoicznej. Kamienie te były przez długi czas turlane i zaokrągliły się w kształt, który dziś znamy. Najczęściej pochodzą one z okresu ulewnego z początku ery mezozoicznej, i z epoki lodowcowej na początku ery trzeciorzędowej.

(13) Mamy również GRUDKI na dnie zagłębień, i w dużych ilościach w oceanie Spokojnym. Te ciała solidne, o zaokrąglonych kształtach, głównie powstały podczas ruchów warstw gleby, które się kurczyły. Źródłem ich pochodzenia jest kość lub ząb ryby, zmiękczony przez ciepło dna zagłębień (mianowicie w granicach wypukłości), które toczyły się wielokrotnie powlekając się przeróżnymi minerałami. Ponieważ, wraz z częstymi zmianami gruntu i intensywnego morskiego wulkanizmu, które miały miejsce uprzednio, istniała w oceanie większa ilości minerałów niż aktualnie.

(14) Kulki te, składające się z różnych związków metalu, często turlały się na dnie, które poruszało się czasami dość szybko ; tak jak to było w przypadku Księżyca, w dniu kiedy uderzył w Ziemię, lub jeszcze podczas okresu skurczów warstw schwyconych przez zimno. Jest to więc normalne, że ciała te zostały stworzone, powlekając się materią, która różniła się w zależności okresów, że zaokrągliły się, a także, że znalazły się w dolnych częściach zagłębień, gdzie zlokalizowały się w trakcie toczenia się. Zaświadczają one również o ruchach warstw dna zagłębień, i że ukształtowanie wypukłości i dorsalnych są takie jakie pokazaliśmy.

(15) Ukształtowanie również pokazuje, że SUBSTANCJE ORGANICZNE z poprzednich epok były czasami zakopane w głębszych i cieplejszych warstwach kurczącej się skorupy. Wyobrażamy sobie doskonale, że jeśli całe lasy, lub duże obszary wodnych roślin zostały czasami głęboko zakopane, było to możliwe tylko ze względu na szybkie ruchy gleby ; ponieważ ruchy te sprowadzały do zakopania zewnętrznych warstw w bardzo gorących głębokich warstwach. Zakopane głęboko w ten sposób i długo parzone, te organiczne materiały stały się węglem, gazem, asfaltem, ropą naftową i innymi obecnymi ciałami kopalnymi. A kiedy wiemy, że skurczenie się warstw skorupy powodowało wnoszenie gleby z głębi zagłębień, gdzie osady organiczne występowały obficie, jak i również, że przybycie Księżyca wywołało ogromne pływy morskie, nie jest już niejasne znaleźć skamieniałe morskie ciała na górskich stokach... One także są świadectwem tego, czym były poprzednie epoki, które przedstawiliśmy w szczegółach.

Materiały radioaktywne

(16) Ciała radioaktywne są również konsekwencjami aktywności ciał niebieskich. Wróćmy na chwilę do składu materii, aby sobie przypomnieć, że w krystalicznych ciałach nie ma protonów otoczonych swoimi satelitami ; ponieważ kiedy rozszerzone ciało przez ciepło ochładza się, i kurczy z tego powodu, ciśnienie jest aż tak duże, że spawa ze sobą cząstki razem. Co tworzy kryształy, w których protony, utraciwszy swoją aktywność, stały się neutralne (neutronami) jak to już widzieliśmy. Neutrony tworzą więc ciała solidne, a protony tworzą wyłącznie gazy.

(17) Tlenek wodoru składa się z jednego protonu i elektronu (jego satelity), który narodził się z pierścienia. Wraz z jego magnetosferą, proton ten może się wiązać z jednym lub dwoma neutronami, tworząc w ten sposób pierwiastki znane jako izotopy. Najlżejszy jest oczywiście sam proton, a najcięższy proton z dwoma neutronami. Jądro atomu uranu jest podobne, lecz doprowadzone do warunków ekstremalnych, tak wielka jest ilość skupionych cząstek. W związku z tym, im więcej jest protonów, tym więcej mamy elektronów, które kręcą się we wszystkich kierunkach i w nieładzie. Zatem, nic tym elektronom nie przeszkadza, aby się zderzyły i były nieustannie wyrzucanymi. Jednak, gdy tylko zostają wypędzone, tak szybko ustawiają się inne w tych samych miejscach poprzez natychmiastowe nasycenie pierścienia, z którego zostały wygnane. Uderzając się w ten sposób z innymi jądrami, od których odrywają one cząstki, które są z kolei odrzucane, co daje wrażenie, że niektóre elementy złożone z tych jąder, spontanicznie zamieniają się w inne elementy.

(18) W takich jądrach, powstają trzy zjawiska : przegrzanie ich (ponieważ im więcej jest gorących protonów tym bardziej wznosi się temperatura), ciągły wyrzut elektronów, które zbierają się ponownie w tym samym miejscu, i wytwarzanie fal z tej całej aktywności, która je wywołuje. Lecz to właśnie wyrzut cząstek jest najbardziej niebezpieczny, ponieważ są one w stanie przenikać istoty. Zostając natychmiast zastąpione przez inne narodzenia, ilość wygonionych elektronów nie maleje. Wówczas doskonale rozumiemy, że niebezpieczeństwo pozostaje tak długo jak te jądra się tam znajdują. Co może trwać długi czas, wiele stuleci jeśli nic je nie zniszczy.

(19) W każdym razie pamiętajcie, że radioaktywność jest naturalna i że występuje ona wszędzie tam, gdzie znajdują się protony. Lecz nie jest to niebezpieczne, ponieważ aktywność ta nie jest skoncentrowana. Nie, zagrożenie istnieje w przypadku koncentracji ciężkich atomów w jednym miejscu, jak to jest stosowane w jądrowych kotłach Szatana, które graniczą z rzekami.

(20) Gdy manipulujemy kamieniami, tworzymy pyłki, które się wszędzie osadzają. W ten sam sposób, gdy manipulujemy materiałami radioaktywnymi, nie możemy tego uczynić jak tylko unosząc pyłki radioaktywne, wydzielane przez te produkty, i które wszystko zanieczyszczają. Jednak nie są one zdeprecjonowaną materią, ale materiałem tak samo niebezpiecznym i szkodliwym jak te, które koncentrujemy. Więc lepiej mieć nuklearną eksplozję, która rozkłada te jądra na części, niż gromadzić je w jednym miejscu, w takiej lub innej postaci ; ponieważ potrafią one zesłać klątwę na długo i na wszystkie regiony gdzie się one znajdują, jak i również wody terytorialne, z którymi się one wymieszają. Mówię więc, że wyłącznie eksplozja nuklearna jest w stanie zakończyć szkodliwość tych materii atomowych, czy to nazywamy je odpadami czy nie ; ponieważ jest już absolutnie niemożliwe przywrócić je do ich pierwotnego stanu.

(21) Na wszystkie tereny zajęte jądrowymi kotłami lub składami radioaktywnych materiałów, już zesłana jest klątwa na ich potomność i to na długo. Co jest wielkim nieszczęściem, ponieważ zwierzęta, które podróżują po tych terenach zostaną skażone i zarażą następnie te, które się nimi żywią aż do tysięcznego pokolenia. Od następnego stulecia, kiedy wy, ocaleni z końca świata, będziecie spokojnie żyć w stowarzyszeniach na rzecz rodziny, zjednoczonej wokół prawa, pamiętać będziecie o tych miejscach, które trzeba będzie zasygnalizować dużymi grawerowanymi kamieniami, aby o nich pamiętać. Nigdy nie wolno o nich zapomnieć tam, gdzie się one znajdują. Dlatego mówię, że jeśli nie będą one zniszczone przez to co nadchodzi, waszym obowiązkiem będzie zasygnalizować je potomstwu, trwałym sposobem.

(22) Czy nie ma innej możliwości jak wybuch jądrowy, aby pozbyć się na Ziemi kotłów Szatana i radioaktywnych odpadów, które się stamtąd biorą ? Niestety, nie ma innych ! Ponieważ cokolwiek byłoby zrobione z tymi produktami, rozprzestrzeniają one śmierć wszędzie tam gdzie są. Na dzień dzisiejszy, zależność poszczególnych krajów od energii jądrowej z tych kotłów jest tak potężna, że nie jest już możliwe przerwać ich produkcję, bez upadku uzależnionych społeczeństw. Dlatego ci, którzy pożądali i wprowadzili te kotły, nie mogą dziś domagać się ich rozebrania na części, aby zakopać je na tysiąc metrów pod dnem oceanów, i zniszczyć za pomocą eksplozji jądrowej. Co byłoby najlepszym rozwiązaniem. Lecz naukowcy i przywódcy wojskowi posłuszni przywódcom narodów nie mogą na to pozwolić ; ponieważ produkty te i broń, które są z nimi związane, uzasadniają ich własną egzystencję.

Zjawiska o tajemniczych formach

(23) Aby prawidłowo zinterpretować zjawiska, należy pomyśleć, że ze względu na pojawienie się ziemi i wydrążenia zagłębień, skorupa ziemska nie może mieć tej samej grubości wokół całego globu, i że w odniesieniu do tego, mogą powstać pewne różnice w wyniku działania sił elektromagnetycznych. Ponieważ niektóre strefy (jak dna zagłębień, głębiny morskie, równiny, wulkany, rowy grzbietowe, i wszędzie tam gdzie magma nie jest za bardzo oddalona od powierzchni ziemi) są zdatne spowodować zjawiska o tajemniczych formach. Co jeszcze bardziej będzie prawdopodobne w miejscu gdzie gleba zawiera przewodzące minerały, bo minerały te tworzą miejsca punktowe w stosunku do powierzchni Ziemi. Punkty te mogą przypominać małe kawałki żelaza, które umieszczamy w polu magnetycznym jakiegoś magnesu, na którym siły odchylają się i upływają. Tak więc, ci którzy mieszkają w krajach, w których ziemia zawiera rudy żelaza, lub węgla, lub inne przewodzące minerały, mogą być świadkami wydarzeń elektromagnetycznych, w postaci silnego aspektu, trwałego, lub bardziej przytłumionego.

(24) Zjawiska te biorąc swój początek w elektromagnetyzmie, niepokoją niektórych i przerażają zwierzęta, i mogą również odpalić gazy, przesuwać przedmioty, lub pochłaniać siły elektryczne i fale. W ten sam sposób, odchylona linia siły ziemskiej, potrafi mknąc po ziemi i zostawić po sobie spiralne ślady na mokrej glebie lub w śniegu. Jest także zdolna podzielić kawałki gliny lub skały, płaskie i okrągłe, jak to stało się w przypadku kiedy Księżyc zderzył się z Ziemią i ją obrócił, podczas gdy niektóre strefy powierzchni ziemi były jeszcze ciepłe i miękkie.

(25) Toteż, gdy występuje zjawisko elektromagnetyczne, nie należy się go bać. Zresztą pamiętajcie, że rozkład niektórych materii organicznych wytwarza emanacje fosforku wodoru, który bardzo dobrze widzimy w nocy (tańczące ogniki) lub w mroku głębi jaskini w ciągu dnia. Tutaj ponownie, nie należy wnioskować, że widzieliśmy ducha, lub twierdzić, jak to robią członkowie sekty, że są to jakieś objawienia postaci z Pisma Świętego... Powstrzymajcie się od tego, ponieważ objawienia duchów lub innych istot, istnieją wyłącznie w ludzkiej wyobraźni o wielkiej słabości duchowej, i którzy stają się wtedy łatwym łupem ludzi, którzy ich wykorzystują.

Klimat u schyłku świata

(26) Oprócz tych rzeczy, należy wiedzieć, że pustynie nie rozwijają się dziś z powodu jakiejkolwiek zmiany naturalnego klimatu ; ponieważ klimat na Ziemi, która aktualnie jest ustabilizowana na swojej orbicie, nie zmienia się. Rozwijanie się pustyń wynika w istocie z nadmiaru ludzi i ich działalności. Z tej przyczyny, pod koniec tych nieszczęsnych stuleci, jesteśmy świadkami wzrostu temperatury naszej atmosfery, nie z przyczyny efektu cieplarnianego, lecz dlatego że cienka warstwa powietrza jest stale ogrzewana, i coraz bardziej będzie ze względu na liczne pożary lasów, intensywnego ciepła z coraz bardziej potwornych miast, ze względu na nie do wytrzymania liczby ludzi i zwierząt gospodarskich, ze względu na przemysł, na ogromne powierzchnie asfaltu, i ze względu na niezliczone pojazdy i inne maszyny, które przemieszczają się po ziemi, morzu i na niebie. Poza ich wielkim nagrzaniem i zanieczyszczeniem, te masy powietrza są wówczas w stagnacji lub wirujące, wywołując skutki poważnych zaburzeń atmosferycznych, które powodują niszczycielskie powodzie tu i katastrofalne susze tam, ponieważ cały klimat jest niezrównoważony.

(27) Umiarkowany klimat naszej planety wynika z wewnętrznego ciepła generowanego przez jądro Ziemi ; ciepło które jest odczuwalne na dnie morza i w powietrzu, wynika również ze słonecznej temperatury, która jest idealna na orbicie, na której się znajdujemy. Wynikająca z tego równowaga klimatu nie może być zakłócona przez człowieka ; w przeciwnym razie musimy się spodziewać w krótkim czasie końca wszystkiego co jest żywe.

(28) Obecnie jednak, każdy może stwierdzić, że bardzo cienka warstwa atmosfery nie daje już rady prawidłowo się oczyścić. To musi się zakończyć, ponieważ powietrze zanieczyszcza się codziennie jeszcze bardziej, a temperatura podnosi się, jak to wyraźnie widać w wyniku topnienia lodu polarnego. Wiedzcie również, że w przeciwieństwie do tego co się powiada, że topnienie lodu z powodu sporego ocieplenia powietrza, nie jest w stanie podnieść poziomu morza w jakikolwiek sposób. Dziecko jest w stanie zrozumieć, że jeśli wzrost temperatury atmosferycznej sporządza topnienie lodu, to sprawia on również wobec tego odparowanie wody, pozostawiając bez zmian poziom morza... Tylko grubość atmosfery wzrasta w tym przypadku, i zmienia wobec tego klimat.

(29) Lecz z powodu przeludnienia, które rośnie bez ustanku ; przemysłu, który rozwija się bez końca ; nieustannego wzrostu maszyn używających spalinowe silniki ; miast, które rozciągają się w nieskończoność ; ogólnego wylesiania, i wszystkiego co wynika ze zrzeczenia się podstawowych wartości życia pokazanych poprzez prawo ; warunki życia z początku świata tracą codziennie na sile. Jeśli więc nic nie przerwałoby ich zniszczenie, świat zbliżyłby się do chwili, gdzie żadna istota nie mogłaby przetrwać. Pomyślcie, że jeśli na świecie tylko zniknęłyby owady, lub niektóre z nich, to cały świat zniknąłby razem z nimi.

(30) Każdy wie, że wystarczy mała rzecz, aby zachwiać równowagę całości, i aby położyć kres życiu. Dlatego pogorszenie się klimatu, który stwierdzamy u schyłku świata, jest hańbą niemal dobrowolnie popełnioną przez rządy. Otóż, już nic nie może powstrzymać wzmocnienia takiej klęski, jak tylko wykończenie tych, którzy przyznają sobie władzę bez wyobrażenia sobie skutków swoich postępowań.

Strona główna
Podsumowanie Księgi Życia
Darmowe pobieranie księgi życia w formacie PDF lub EPUB
Zamów wydaną księgę u wydawcy : PLUMOR
Kontakt
Pokaz rysunków z księgi
Filmy wyreżyserowane przez czytelników
Pomoc
Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka

Tłumaczenie Księgi Życia w internecie lub w PDF/Epub będąc ostatniej wersji, może zawierać błędy mimo całej staranności, którą zapewnialiśmy. Jeśli stwierdzicie jakiś problem, bardzo prosimy o zapoznanie się z oryginalnym tekstem, który znajduje się na witrynie francuskiej, aby go wyjaśnić. Aby tego dokonać, kliknij na francuską flagę, aby wyświetlić odpowiednią stronę. Możesz również nas poinformować o wszelkim błędzie, aby nam pomóc w jego poprawieniu.

Dziękujemy wam za waszą wyrozumiałość.

TOP
Kontakt ...
iconezamknąć