Przyjście, a nie powrót syna człowieczego

Oto syn człowieczy dopełnia dzisiaj przepowiedni, a więc nie dotyczy to powrotu syna człowieczego lecz jego przybycia, jego przyjścia, jego wstąpienia ! Jezus świadczy więc o swoim przyszłym przybyciu, a nie swojego powrotu...

Baranek jest Synem Człowieczym zapowiadanym, pasterzem ludzi

Przede wszystkim rozumiemy, że kiedy Syn Człowieczy pojawia się na świecie, świat ten dobiega swego kresu. Obserwując ten świat, czy nie macie wrażenia, że to właśnie się staje ? Tragiczna sytuacja, w której o się znajduje jest nieodwracalna, ponieważ nie może on się cofnąć ! Asystujecie więc spełnieniu się Pisma Świętego, które prędko zakończy się zmianą świata.

Jak to przepowiada Pismo Święte, Syn Człowieczy ma rozstrzygającą misję na ziemi, która ma na celu oddzielenie sprawiedliwych od niesprawiedliwych, tak jak oddziela się kozły od owieczek, aby ochronić te ostatnie, ponieważ świat, który się kończy, będzie zniszczony. Aby to się spełniło, naucza on tych, którzy rozumieją (ci ze świętym duchem), czyli te owieczki z obrzezanym sercem, jak go rozpoznać i pójść za nim do nowego świata, królestwa, którym jest królestwo Boże.

Jak rozpoznaje się Syna Człowieczego ?

Aby z całą pewnością rozpoznać Syna Człowieczego, i aby mu zawierzyć, naucza on Pismo Święte, jak również rzeczy niebiańskie, czyli materię, ducha, Boga, przestrzeń, galaktyki, światy, ciała niebieskie, cząstki, siłę i całkowite funkcjonowanie elektromagnetyczne wszechświata. Poprzez tą działalność chrzci on Człowieka (którego on uczy) i to dzięki temu jest on rozpoznawalny ! Musi on również połączyć się z Mojżeszem w swoich wyjaśnieniach, i wykonuje to z łatwością, jak to zobaczycie. Co pozwala go rozpoznać i pojąć prawdomówność Pisma Świętego, które go zapowiadają.

Po lekturze jego księgi, nie można już zadawać pytań na jakikolwiek temat, ponieważ każda rzecz znajduje swoje wytłumaczenie. Jest więc konieczne, aby uważnie czytać wszystkie rozdziały, szczególnie że część druga księgi stanowi ukrytą mannę, o której mówi Biblia.

Nie przechodźcie obojętnie nad ogłoszeniem Syna Człowieczego, inaczej stracicie życie...

-Cytat z biblii : słowa Jezusa-

Jan 14:15-17 Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego pocieszyciela da wam (Syna Człowieczego), aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna : ale wy go znacie, ponieważ u was i w was będzie.

Jan 16:7-15 Jednak mówię wam prawdę, pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, pocieszyciel (Syn Człowieczy) nie przyjdzie do was : ale jeżeli odejdę, poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie ; o sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzecie ; wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. (Mówi on o Synie Człowieczym)

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie (dwa tysiące lat temu). Gdy zaś przyjdzie on, Duch prawdy, doprowadzi was do całej prawdy ; bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie (Jego postać i bóstwo) i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.

Mateusz 25:31-32 Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z nim (ci wszyscy, którzy przystąpią do Księgi Baranka) wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przez nim narody, a on oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddiela owce od kozłów.

Łukasz 21:36 Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.

Inne cytaty również ogłaszają Syna Człowieczego bez możliwości pomyłki.

Jezus proponuje im porównanie chwastów w polu, i mówi on :

Mateusz 13:24-30 Inną przypowieść im przedłożył : królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go : Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli ? Skąd więc wziął się na niej chwast ?

Odpowiedział im : Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy. Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go ? A on im odrzekł : Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom : Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie ; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza.

Po jakimś czasie, uczniowie pytają go naciskając :

Mateusz 13:37-39 Wyjaśnij nam przypowieść o chwaćcie ! On odpowiedział : Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa (wybrańcy), chwastem zaś synowie złego (bezbożni) ; nieprzyjacielem, który posiał chwast jest diabeł ; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie (wy, którzy rozumiecie). Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich (tych, którzy pojmują Księgę Życia), ci zrobią z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony ; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego (Nowy świat rządzony przez Prawo). Kto ma uszy, niechaj słucha !

Zwróćcie uwagę, że Jezus rzekł : Kto ma uszy, niechaj słucha !

Jezus tłumaczy przyjście Syna Człowieczego i jego odrzucenie przez te pokolenie

Łukasz 17:24 (oraz następne) Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie. Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego : jedli i pili, żenili się i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki ; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota ; jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich ; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.

~ Arka jest reprezentacją Księgi Życia z jej trzema częściami ~

Zwróćcie również uwagę, że Jezus rzekł : Tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi... Miał on więc się pojawić, bądźcie tego pewni.

Tak jak kapłani i naukowcy, czy wy również odrzucicie Syna Człowieczego ?

Nauka Człowieka kończy się z chwilą osiągnięcia czterdziestu lat, wyjaśnia Baranek. Rzeczywiście, im więcej lat przybywa, tym trudniej jest podważyć to wszystko, co do tej pory się nauczono i w co wierzono. Silnie zindoktrynowane przez sekty religijne i naukowe, to dzisiejsze pokolenie mające więcej jak 40 lat odrzuca dzisiaj Mesjasza ! Obserwuje się to, mimo nędznego stanu świata w czym częściowo są odpowiedzialni, nie są oni w stanie czytać Księgi Życia Baranka, która jest oczywiście przeciwieństwem ich wiary, ale która jest niepodważalnym i pewnym spełnieniu się Pisma Świętego. Dla nich ich czas się kończy, tak jak to jest przepowiedziane, ponieważ to Boga należało słuchać, a nie sekty !

Tym niemniej, wśród tych, którzy odrzucają Syna Człowieczego, nieliczni będą uratowani. To są ci. którzy mają czyste serca i umysły ich młodości, ponieważ mogą oni dokonać abstrakcji tego, co jest głoszone w świecie i wytężyć swoje siły, aby całkowicie przeczytać Księgę Życia. Tak więc, zrozumieją oni i podążą za Barankiem dla swojego zbawienia.

Posłaniec Stworzyciela, Syn Człowieczy spełnia przepowiednię

Przepowiednia nie jest prawdziwa dotąd, dopóki się nie wypełni. Dlatego też, poprzez osobę Syna Człowieczego, którego ona zapowiada i który już jest, Pismo Święte wypełnia się i staje się prawdziwe. Czytając Księgę Życia, zasłona okrywająca je rozrywa się. Ukazuje się więc ono bardzo jasne i zrozumiałe dla tych, którzy są pokorni.

Ale nie możne pojąć Syna Człowieczego i Pisma Świętego, jak tylko wtedy, kiedy jest się duchowo czystym, czyli nie przesiąkniętym naukami religijnymi, politycznymi czy naukowymi. Jest to już powiedziane w Piśmie Świętym w apokalipsie. A więc wyłącznie osoby niezabrudzone i nieuchronnie młode latami mogą czytać i zrozumieć jego pisma.

O synu człowieczym

Jedyny posłaniec jest ogłaszany przez Pismo Święte na koniec czasów, a nie wielu. Dotyczy to Syna Człowieczego (Emmanuela), autora Księgi Życia. Słuchać go, to narodzić się na nowo i zachować życie podczas tego, co nieuchronnie nadchodzi.

Strona główna
Podsumowanie Księgi Życia
Darmowe pobieranie księgi życia w formacie PDF lub EPUB
Zamów wydaną księgę u wydawcy : PLUMOR
Kontakt
Pokaz rysunków z księgi
Filmy wyreżyserowane przez czytelników
Pomoc
TOP
Kontakt ...
iconezamknąć