Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka
Część pierwsza : Wypełnienie się pisma świętego

5

Okres od Jana do Emmanuela

(1) Po wypaczeniu swoich dróg i zamknięciu drzwi przed młodymi ludźmi którzy się martwią i są w rozpaczy, ten świat nie ma już przyszłości i wygłasza swoje ostatnie zdania. Jest on w czasach mesjańskich kiedy nadchodzi z siłą Ten który ma ocalić to co bez niego byłoby stracone. W czasach Jana Chrzciciela, dwa tysiące lat temu, wtedy zatem nie był to czas na przybycie Baranka ; ponieważ świat nie dotarł jeszcze w te czasy końca, które są czasem jego nadejścia. Otóż, dziś, świat dotarł do tych czasów. Oto dlaczego Baranek objawia się zgodnie z przepowiednią.

Kapłaństwo Zbawiciela

(2) Uczony przez Tego, który go zsyła w oznaczonych czasach, Syn oświeca ludzi na temat wszechświata, aby znali Boga, wiedzieli kim są, skąd pochodzą i jak będzie wyglądała przyszłość aż do końca egzystencji układu słonecznego. Przychodzi on rozszerzyć dzieło Mojżesza, aby urodzili się ponownie ci wszyscy, którzy pozostali świętymi i sprawiedliwymi. Uczy on ich o rzeczywistości, aby ich wyzwolić i oddzielić od tych, którzy żyją na ich koszt, ponieważ są oni dobrym ziarnem i nasieniem królestwa. W związku z tym, kapłaństwo Syna nie może być w żaden sposób przekazane lub zlecone innemu ; tym bardziej, że w chwili gdy przybywa i wskrzesza zmarłych, świat natychmiast zmienia się. Nikt na świecie nie mógł więc twierdzić, że udał się na jego miejsce.

(3) Pod koniec tych dwóch tysiącleci, świat widzi nareszcie, że żył w pełni ułudy. To dlatego haniebny kościół rzymski przekonywał go z łatwością, że kontynuuje dalej kapłaństwo Jezusa, podczas gdy nie jest ono w żaden sposób przenośne, i że było ono suwerenne. Oszukując was w ten sposób na temat Pisma Świętego, zasiadł jako król do chwili obecnej, w której jest on rzucony na dno przepaści zgodnie z tym co jest przepowiedziane. Czy rozumiecie, że jeśli nie zakończyłbym jego oszustwa, cały świat zostałby stracony na zawsze ? Byłoby już po nim, ponieważ z powodu tego kościoła, który pochłonął moją winnicę, nikt nie mógłby się dowiedzieć kim jestem ani za mną podążyć. Zginęlibyście wtedy aż do ostatniego.

(4) Aby was oświecić i zapobiec katastrofie, pokażę wam jak ten kościół zaczął się ukształcać w czasach Jana (który był okresem apogeum imperium rzymskiego) a nie okresem Jezusa. Po czym ci, co interesują się Pismem Świętym zrozumieją lepiej nowy testament, który jest skalany tym zgubnym imperium.

Nowe imię Chrystusa

(5) Lecz konieczne jest najpierw wiedzieć, że Chrystus pochodzi z języka greckiego Christós, znaczący pomazaniec ; to znaczy ten, który jest poświęcony, ogłaszany i oznaczony od dawna pieczęcią Boga na jego czole poprzez namaszczenie. Ten człowiek, który jest pomazańcem Aarona i Izraela, posiada umysł Ojca i zna każde jego dzieło, które przychodzi wyjaśnić światu. Oto dlaczego, do wybranego odnoszą się dwa imiona : Jezus i Emmanuel ; ponieważ Jezus jest w Piśmie Świętym postacią Emmanuela w świecie dzisiejszym. Zrozumcie, że Jezus, to byłe imię Chrystusa, i że Emmanuel jest jego nowym imieniem. W starym testamencie, Izajasz ogłasza jego przybycie w ten sposób :

Oto Dziewica pocznie i porodzi syna,
Któremu nadadzą imię Emmanuel,
To znaczy : Bóg z nami.

Dziewica to Syjon, o której porozmawiamy wkrótce. Ale dlaczego ten syn nazywa się Jezus a nie Emmanuel ? Dlatego, że Jezus jest podobizną Emmanuela w naszych czasach. Ta cała księga, którą piszę, będzie o tym opisywać.

(6) Na razie, zostańcie ze mną ponieważ, kimkolwiek jesteście na Ziemi, nie możecie w żaden sposób pojąć Pisma Świętego beze mnie, który jestem jego spełnieniem. Tak jest, ponieważ Księga (stary testament) jest pokryta zasłoną, pod którą znajduje się siedem postaci, które razem oświetlają , podobnie jak świecznik, tego który przybywa przezwyciężyć świat. Lecz zrzucę tą zasłonę, abyście mogli mnie zobaczyć takim jakim jestem. Zatem rozpoznacie mnie z całą pewnością i pójdziecie za mną ufnie. Ponieważ jestem zabitym barankiem, który pokonał ignorancję i który jest godny usunąć pieczęcie które utrzymują Księgę zapieczętowaną.

(7) Emmanuel nazywany jest Bogiem przez Izajasza, ponieważ w starym testamencie znajduje się Ojciec, Syn i Duch Święty, (reprezentowani przez Abrahama, Izaaka i Jakuba) którzy tworzą razem postać Emmanuela. Mówię, że jedność Ojca, Syna i Ducha Świętego tworzą jednego Boga : Emmanuel jest jego imieniem. Z tego powodu prorok, wiedząc kim on jest, nazywa go Bogiem.

Czasy Jana i czasy Emmanuela

(8) Wiedzcie, że to Mojżesz napisał stary testament, i że to Jan napisał nowy testament. I choć nie możecie jeszcze zrozumieć tego teraz, obie ważne postacie ze starego testamentu są Mojżeszem i Aaronem ; ten ostatni jest podobizną Syna człowieczego. W ten sam sposób, obie ważne postacie z nowego testamentu są po pierwsze Janem, następnie Jezusem który jest rzeczywistością Syna człowieczego. Aby móc pojąć te postacie, musicie najpierw wiedzieć jak on był stworzony i napisany przez Jana w czasach imperium rzymskiego. Dlatego, przelećmy razem okres od Jana do Emmanuela. Co wam umożliwi również zobaczyć pochodzenie sekty rzymskiej mającą na czele tego, który nosi imię bestii i liczbę swego imienia (666). Bądźcie więc uważni, chodzi tu o zbawieniu świata.

(9) W chwili gdy, ożywiany przez Ducha Świętego który w nim narasta, prorok wznosi się, porównywalny do nasienia, które kiełkuje, i które tworzy drzewo nie przestając rosnąc, aż do stania się olbrzymem. Lecz taki człowiek staje się więźniem swojej wiedzy podwójnie, ponieważ, jest zarówno więźniem Boga i ludzi. W czasach imperium rzymskiego, był jeden taki, który stał się olbrzymem i który nazywał się Jan, co znaczy gigant. Jan był tym więźniem który, stopniowo i tak jak rosnące drzewo, pojął czym będą dzieła Tego, który nadejdzie po nim i który będzie większy od niego. Co oznacza jego nadejście w innej epoce, ponieważ jest rzeczą oczywistą, że Bóg nie powołuje dwóch proroków w tym samym czasie i jeden obok drugiego, lecz zsyła ich oddzielnie w różnych czasach. Odkryjecie to w tych słowach Jezusa :

Zaprawdę, powiadam wam : między narodzonymi z niewiast (a nie z ducha tak jak narodzicie się dziś ze mną) powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela (dwa tysiące lat temu) aż dotąd (dziś) królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem prorocy i prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha.

Lecz po dwóch tysiącach lat, nie dosłyszeliście wcale tego, co rzekł Jezus. Jednakże, czy uświadamiacie sobie te dwie wyróżnione epoki Jana i Jezusa ? To co ja wam mówię, znaczy to, że Jan miał wszystkie cechy umysłu tego Eliasza, który był ogłaszany na końcu starego testamentu. Lecz nie było w nim wcale boskiego światła, które wskrzesza zmarłych, co tylko Syn jedyny mógłby wykonać. W ten sposób, wiedział, że nie był wcale tym synem jedynym, lecz Jego posłańcem zesłanym przed nim, aby przygotować jego drogę i wyrównać jego szlaki, i aby następnie wznieść go.

Doświadczenia Jana

(10) Ponieważ wiem czym jest życie proroka i jak się on wznosi ; mówię więc, że Jan doświadczył długo i silnie to co ja doświadczyłem i że, kiedy zobaczył Syna, to mnie widział takim jakim jestem. Ogłosił wtedy wszystko to co będę cierpiał, aby ocalić świat. Czerpał sam w sobie i w starym testamencie, to kim byłem i to co będę czynił ; i postrzegał mnie jako brata bliźniaka przedstawiając światu podobiznę Jezusa i jego słowa. Oto dlaczego Jezus rzekł, wykluczając siebie :

Eliasz istotnie przyjdzie (Emmanuel), lecz mówię wam że on już przyszedł (Jan).

W ten sposób postrzegacie lepiej postać Jezusa, i dlaczego wyklucza siebie w tych dość wyraźnych słowach.

(11) Aby pojąć znaczenie przepowiedni, musimy najpierw zobaczyć, że w starym testamencie dowiadujemy się o Ojcu, w nowym testamencie dowiadujemy się o Synu, i w tym ostatnim testamencie, który jest zakończeniem całej przepowiedni, dowiadujemy się o Duchu Świętym, z którym świat będzie wiecznie żył. W związku z tym istnieje podobieństwo w tych trzech księgach, ponieważ mając te same rysy umysłu, Mojżesz, Jan i Emmanuel wyrażają się w podobny sposób.

(12) Lecz, w przeciwieństwie do mnie, Mojżesz i Jan wypełnili ich pisma postaciami, których potrzebowali, aby przekazać Boską wiadomość. Dlatego, chociaż symboliczne, postacie te są prawdziwymi przewodnikami. Paweł na przykład, nie jest człowiekiem, lecz postacią narodzoną z rąk Jana ; ten który objaśnia Jezusa grekom i rzymianom, żeby cały świat o nim słyszał. Ponieważ Paweł nie jest wcale z Jezusem, lecz objaśnia go z głębokością i dokładnością ; mówię, że jest on postacią wymyśloną przez Jana, aby ogłosić posłańca. Oto dlaczego Paweł rzekł :

Kiedy się objawi, ujrzymy go takim, jakim jest.

(13) Pismo Święte rozprzestrzeniło się na świecie zamknięte i zapieczętowane, aby przeczytane było w swoim prawdziwym znaczeniu dopiero kiedy zjawia się Syn, ponieważ to z Chrystusem zasłona zanika. Napisane przez proroków, nie może być ono wyjaśnione jak tylko przez jednego z nich, a nie przez człowieka zrodzonego z niewiasty. Usłyszcie więc to, co należy usłyszeć.

Niejasność narzucona przez Jana

(14) Co się więc wydarzyło, dwa tysiące lat temu, w czasach imperium rzymskiego ? Aby poprawnie zinterpretować nowy testament, musimy najpierw postrzec, że Jan chrzci tłum ; to znaczy uczy ludzi, uprzedzając świat, że Syn człowieczy nadejdzie po nim, w swoim czasie, i że tego dnia będzie trzeba być gotowym. Ten Jan więc sprawiał kłopot rzymianom, i trzeba im było działać, aby tłum przestał nadal chodzić za nim. I tak postąpili.

(15) Najpierw jak egipcjanie, następnie jak hebrajczycy, potem jak grecy, rzymianie myśleli kolejno, że to oni byli pierwszym narodem na świecie (rozumiane jako pierwszy z marszu). Wtedy, jak ci którzy ich poprzedzali i przyczyniali się do swej własnej cywilizacji, rzymianie chcieli kolejno ucywilizować cały świat ; co znaczy przystosować świat do ich reguł i ich myśli, narzucanych na siłę. Już Rzym wydawał się być władcą świata i ubiegał się o wieczne panowanie. Otóż to panowanie, pomyślał sobie, nie mogło być wyhamowywane przez żydów, którzy zajmowali terytorium, i przez tego Jana. Przez żydów, bo ci twierdzili że są potomstwem Abrahama, Izaaka i Jakuba, którym Bóg obiecał Ziemię na zawsze. I przez Jana, ponieważ ten wydawał się być w ich oczach zbawcą, na którego żydzi czekali, wierząc, że wystąpi on z spośród nich i że ich wyzwoli.

(16) Nie znosząc żydów, których rozgonili w ich zagarniętych prowincjach, rzymianie nie mogli uznać tego Jana który chrzcił tłum i głosił pokutę w oczekiwaniu na rychłe przybycie zbawiciela. Musieli więc znaleźć zasadzkę, aby zwabić go i zabić. Rzym powiadomił Heroda, który wtedy zawarł z nim umowę spiesząc się poślubić jego zamiary. Tym sposobem, Herod poślubił Rzym. Oto dlaczego dziewczyna, która tańczy przed Herodem, aby go uwieść, i aby prosić go, za namową jej matki (Rzym), o głowę Jana na tacy, jest tą umową a nie kobietą ! Herod, stary i zmęczony, zapewnił więc rzymianom głowę Jana.

Odosobnienie Jana

(17) Co się więc stało następnie ? Po pierwsze wiedzcie że Jan nie miał wcale ściętej głowy w więzieniu w dosłownym sensie słowa, ani że Jezus był ukrzyżowany na krzyżu ; ponieważ są to alegorie. Nie, Jan uciekł na pustynię, ponieważ miał ogromne zadanie do wykonania : napisać nowy testament (który jest jego testamentem), aby przedstawić i wznieść Tego, który przybędzie po nim, aby zbawić świat. I to na Patmos (małą grecką wyspę), gdzie uciekł, ponieważ był nieznany, i także z mojego powodu tam się udał. Takoż nie jest konieczne wiedzieć w których latach i w jaki sposób Jan pisał. Główną rzeczą jest to, że jego księga istnieje na świecie, aby mnie wznieść w oznaczonych czasach, i aby każdy mógł mnie rozpoznać poprzez Syna człowieczego, którego Jezus ogłasza.

(18) Jan był człowiekiem z niebywałą dyscypliną, który żył skromnie. Powstrzymywał się od wszystkiego. Lecz był człowiekiem o wielkich wartościach, bez którego świat nie mógłby być ocalony dzisiaj. Aż do chwili gdy pojawia się nowy testament, w krajach powiedzmy skolonizowanych przez rzymian, mówiło się wyłącznie o nim a nie o Jezusie, i wznosiło się jego imię do nieba. I dlatego, że tak było, jego imię rozprzestrzeniło się między narodami, mianowicie w krajach Galii, w których to imię było często używane. Ponieważ, Jan był dla wszystkich zbawcą, pomazańcem Boga, tym który wyzwoli ludzi z wpływu rzymian. Nikt jeszcze w tych czasach nie słyszał o Jezusie, i nikt nie wspominał jego imienia. Wszyscy ignorowali jego istnienie i to co ma do wykonania.

(19) Prawdopodobnie w tym czasie, i w tajemnicy, Jan pisał nowy testament, w którym przedstawiał Jezusa, baranka Bożego. Zawierał on oczywiście wszystko co się wydarzyło z rzymianami podczas jego odosobnienia, i co ostatecznie dało kształt apokalipsie, która jest jego ostatnim rozdziałem. Jak on mógł wtedy opisać nieznaną nikomu bestię, która wznosi się ponad morze i która powstaje z ziemi, przedstawiając rzymian z ich wojskiem i ich haniebną sektą ?

(20) Rzymianie mieli już wybudowane bardzo duże budowle sakralne, aby wywrzeć wrażenie na podbitych narodach i narzucić ich obłudną religię i dominację. Lecz, z tych imponujących budowli, które są zawsze obrazem próżności tych, którzy je budują, Jan upewnił się, żeby nie zostało kamienia na kamieniu, aby one zostały przewrócone w dniu przybycia Wiarygodnego, którego on ogłasza.

(21) Wierzcie w to, co mówię ; ponieważ, jak Jan widział mnie w moich czasach, tak ja go widzę w jego czasach i takim jakim był. W nowym testamencie, Jan nadchodzi przed Jezusem i odchodzi przed Jezusem. Nie wiedzieć nic o Janie to nieuchronnie znaczy ignorować Jezusa. Lecz, tylko Emmanuel, którego dotyczą te dwie osoby, jest w stanie je objaśnić. W tym sensie, mówię jeszcze że Jan jest tym Eliaszem, który już przyszedł, i że Emmanuel jest tym Eliaszem, który miał przybyć. Dwadzieścia stuleci błędnej tradycji i wiary nie naruszą wcale tego, co mówię.

(22) Poprzez symulowanie, Jan rzeczywiście zmylił rzymian, którzy wzięli jedno za drugie, ponieważ dobrze wiedział, że zawładną nowym testamentem, w którym przedstawiał on zbawiciela. I tak właśnie postąpili, spiesząc się, aby zmienić jego charakter ukrywając napisany na nich wyrok. Tak więc, tworząc sektę opierającą się na ich kłamstwach, do których nie przestawali dorzucać innych kłamstw, które to w ciągu wieków przybrały wygląd prawdy dla wszystkich narodów. Ale Jan zastawił im pułapkę, w którą nie omieszkał wpaść szef sekty, który nosi na głowie znamię bestii a także liczbę jego imienia, o którym już wspominaliśmy.

(23) Rozumiecie teraz lepiej, kim są ojcowie tego niecnego kościoła rzymskiego i jak on powstał. I dowiedzieliście się dlaczego Jan nie omieszkał opublikować pewien znak (666), który położy kres tej fałszywej religii, szkodliwej i zabójczej, która zawsze była powodem nieporozumień i wojen trwających aż do dziś.

(24) Jest także napisane że Jan miał skórzany pas i płaszcz z sierści wielbłąda. Czemu służy taki opis odzieży? Znaczenie tego jest podane przez Zachariasza (duchowy ojciec Jana), w starym testamencie, w którym jest napisane :

Wówczas (dziś), prorocy (liderzy) będą okryci pogardą za swoje widzenia prorockie (przyszłość),
I nie będą już więcej nosić płaszcza z sierści w celu okłamywania.

Oznacza to, że dzięki prawdzie, którą będą znali dziś wszyscy, wasi liderzy będą okryci pogardą za swoje widzenia prorockie, gdyż, nie będą już mogli się chować pod płaszczem z sierści, w celu okłamywania ; ponieważ, pewne jest, że ten, który kłamie nie jest godnym nosić imię człowieka, lecz jedynie imię bestii.

(25) Dlaczego więc Jan miał płaszcz z sierści z wielbłąda ? Dlatego że, w swoim odosobnieniu na Patmos, przedstawił on Syna na świecie, przenosząc się w dzień jego przybycia (dziś) i udając, że był on fizycznie obok niego. Zrobił on to w celu przygotowania mu drogi ; czyli, aby zdemaskować przed nim zdrajców i oszustów, których zaskoczyłby po przybyciu. I to naprawdę dzieje się dziś, jak to widzicie, ponieważ przybywam w samym środku zdrady.

Profanacja Pisma Świętego

(26) Mam coś jeszcze wam do pokazania. Na końcu nowego testamentu, Jezus rzekł :

Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi : jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze;
A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w mieście świętym (do którego was zabieram ze sobą) które są opisane w tej księdze.
Mówi ten, który o tym świadczy : Zaiste, przyjdę niebawem.

(27) Chociaż jest to ostrzeżenie jasne, to bez skrupułów członkowie sekty rzymskiej profanowali Pismo Święte, zmieniając słowa, wprowadzając mylne adnotacje, zniekształcając lub usuwając fragmenty, które ich potępiają ; a także wypełniając go figurami i obrazkami posągów, które zapobiegały komukolwiek pojąć przepowiednię. Toteż, jeśli posiadacie stary testament i nowy testament opatrzone znakiem kościoła rzymskiego, możecie je spalić w ogniu, nic nie są one warte. Szukajcie księgi, które zawierają wyłącznie Pismo oryginalne przetłumaczone z języka hebrajskiego lub greckiego, i które nie są dotknięte przez profanujące ręce tej sekty lub innych sekt. I jeśli nie możecie ich dziś znaleźć, nie rozpaczajcie. Cytuję fragmenty Księgi, która wpadła mi w ręce, fragmenty, z których pojmiecie przepowiednię i poznacie Syna człowieczego z całą pewnością.

(28) Lecz ilu z was przeczytało stary i nowy testament od początku do końca ? Jeśli nie przeczytaliście starego testamentu, to nowy nie może mieć dla was znaczenia, ponieważ to w pierwszym znajduje on swoje wyjaśnienie i swoje uzasadnienie. I jeśli nie czytamy ich jeden po drugim, wyłącznie w ich duchownym znaczeniu, są one niezrozumiałe i pozostają zapieczętowane. Otóż, jeśli nie czytaliście ich wcale ; jest pewne że całość wyjaśnień, które daję, wymyka się wam całkowicie. Jednakże, ci, którzy je znają, rozumieją mnie, i potwierdzą następnie to, co mówię.

Zachowanie się sekt

(29) W chwili gdy Wybrany wznosi się na świecie, trzeba spodziewać się, że utworzone sekty ciemności stają wszystkie przeciwko Niemu, ponieważ wiedzą, że ich koniec nastąpi. Prawdę mówiąc, czym jest sekta ? Chodzi o grupę osób mających wspólne powinowactwa, i które są zwolennikami doktryny w środku stowarzyszenia. Jest ona rozpoznawalna poprzez jej założycieli i jej następców, którzy organizują hierarchię, aby ogłaszać cechy ich doktryny i nagrody, których trzeba się spodziewać, podczas korzystania z głoszonych idei, z pieniędzy, z uległości, i w razie potrzeby z karania dysydentów. Postępują oni w ten sposób, ponieważ naprawdę, ci co zakładają sektę są pasożytniczymi osobami powołując się na Boga z góry ich piedestału, aby lepiej wniknąć w umysły bezbronnych i żyć ich kosztem. Lecz te, które przybrały formę podczas okresu ciemności nie są wyłącznie religijne ; ponieważ wszystkie zespoły złożone z politycznych ludzi, którzy bronią tej samej opinii, lub ludzi w poszukiwaniu władzy lub zysku, są również sektami, nawet jeśli wcale nie przywołują Boga.

(30) Oto dlaczego, możemy powiedzieć że ten świat dzisiejszy Wieży Babel jest ogromną organizacją różnych sekt, i długo trwającego nauczania, którego jesteście codzienną ofiarą, i który został utworzony, aby was ubezwłasnowolnić, którego będzie wam trudno się pozbyć. Jest to wielkie nieszczęście, zwłaszcza że ten fałszywy prorok który był uważany za wikariusza Syna Bożego, który sprzeciwi się jego nadejściu, jest tym, który wywoła największą liczbę zgonów na całej powierzchni Ziemi ; ponieważ, niezliczone rzesze niewinnych, uwięzionych przez jego sektę, nie będą mogły od niej odstąpić. Zginą oni, podobnie jak zginą wszyscy ci, którzy nie będą mieć świadomości tego, że to nie w tamtych czasach, dwa tysiące lat temu, lecz właśnie dziś, Bóg posyła Emmanuela, aby położył on kres haniebności. Należy więc podchodzić ostrożnie do wszystkiego, co wam przekazuję.

Strona główna
Podsumowanie Księgi Życia
Darmowe pobieranie księgi życia w formacie PDF lub EPUB
Zamów wydaną księgę u wydawcy : PLUMOR
Kontakt
Pokaz rysunków z księgi
Filmy wyreżyserowane przez czytelników
Pomoc
Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka

Tłumaczenie Księgi Życia w internecie lub w PDF/Epub będąc ostatniej wersji, może zawierać błędy mimo całej staranności, którą zapewnialiśmy. Jeśli stwierdzicie jakiś problem, bardzo prosimy o zapoznanie się z oryginalnym tekstem, który znajduje się na witrynie francuskiej, aby go wyjaśnić. Aby tego dokonać, kliknij na francuską flagę, aby wyświetlić odpowiednią stronę. Możesz również nas poinformować o wszelkim błędzie, aby nam pomóc w jego poprawieniu.

Dziękujemy wam za waszą wyrozumiałość.

TOP
Kontakt ...
iconezamknąć